Nghị Quyết v/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu

Ngày 01/07/2021, Bà Cao Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến đã ký ban hành Nghị Quyết số 150/2021/NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến với chi tiết như sau:

Nghị Quyết Nam Tiến Số 150.1 00001 Nghị Quyết Nam Tiến Số 150.1 00002 5430dc9925d04f50a0d02ab3d9326de5 0001 5430dc9925d04f50a0d02ab3d9326de5 0002 5430dc9925d04f50a0d02ab3d9326de5 0003